John Symms

Freeski & Touring

Scotland

Episode
2010  |  4 MIN

Scotland

John Symms heads to Scotland where he tries to fit in with the local ski scene.

John Symms heads to Scotland where he tries to fit in with the local ski scene in the funniest episode of the season.

Watch Scotland
2010  |  4 MIN