Kris Erickson

Freeski & Touring

Morocco

Episode
2011  |  7 MIN

Morocco

Our athletes make their way to Morocco to put down first descents in Africa's Atlas Range.

Kim Havell, Chris Rubens, and Kris Erickson make their way to Morocco to put down first descents in Africa's Atlas Range.

Watch Morocco
2011  |  7 MIN